Toto pripravené stíšenie a chvály síce môžeš použiť aj na svojej skupinke, ale pripravili sme ho najmä PRE TEBA. Nájdeš v ňom 2 texty z Listu Kolosenským, uvažovanie nad krížom pri mini aktivitke a pripravené chvály od KPM band. Ak z neho chceš vyťažil čo najviac, budeš potrebovať tiché miesto, pero/ceruzku a papier.

Biblický text

Prejdi si POMALY nasledujúce texty z listu Kolosenským, zastav sa pri častiach, ktoré ťa oslovia, premýšľaj nad tým, aká je veľkosť toho, čo Pán Ježiš vykonal a ako sa to vzťahuje na tvoj život. 

Kolosenským 1:19 – 23

Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. 21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami, 22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných, 23 ak totiž vytrváte pevní a stáli vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom.

Kolosenským 2:13 – 15

Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil VŠETKY previnenia, 14 keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. 15 Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil.

Premýšľanie

Nakresli si kríž a tvoju predstavu “pribitého dlžobného úpisu” (Kol 2:14) v takej veľkosti, aby si do neho vedel písať. Rozdeľ si ho na 2 časti. Do prvej časti skús napísať, ktoré veci z tvojho života tam boli vďaka Pánovi Ježišovi pribité a máš v nich pokoj a slobodu. Do druhej časti napíš veci, v ktorých momentálne zlyhávaš, alebo s ktorými zápasíš.

Modlitby

Vďaka – mala by ťa k nej viesť prvá časť tvojho “dlžobného úpisu”.

Vyznanie – pozri sa na druhú časť svojho “úpisu”. Aj tieto veci tam boli skrze Krista pribité. Môžeš ich Bohu vyznať, vzdať sa ich a prosiť Ho, aby ti pomohol kráčať v Jeho pravde a slobode.

Prosba – modli sa za človeka/ľudí v tvojom živote, ktorí ešte nevedia o tom, že ich dlh je vymazaný, alebo tomu ešte neuverili.

Chvála – svoje myšlienky z tohto času stíšenia môžeš zhrnúť do vlastného oslavného veľkonočného žalmu, alebo môžeš Boha chváliť pri piesňach našej KPM Band.

Chvály

Fotografia: Daniel Joshua/Unsplash