V dnešnej dobe, kde je spoločnosť neustále pod tlakom a zápasí so sociálnymi problémami, sa stále zabúda na oddávnu problematiku – bezdomovectvo. Je dôležité, aby sme ju ako pracovníci s mládežou tiež neprehliadali, ale hľadali spôsoby, ako viesť mladých k tomu, aby neodvracali zrak a poskytli pomoc tým, ktorí sú najviac zraniteľní.

V tejto sérii sa zameriame na to, ako môžeme priblížiť mladým problémy bezdomovectva a poskytnúť im nástroje na pomoc týmto ľuďom, ako môžeme byť zdrojom nádeje pre tých, ktorí sú bez domova a ako môžeme pomôcť mládežníkom vidieť, že ich úsilie môže mať skutočný vplyv na zmenu. 

Čo nás Ježiš učí 

Tento článok by som chcela otvoriť tým, aby sme si upriamili zmýšľanie a srdce na Pána Boha a na to, čo od nás chce. Sú dve najdôležitejšie veci, ktoré nás Ježiš učí: 

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.“ 

Matúš 22:37 – 39 

Milovať Boha srdcom, dušou aj mysľou nám pripomína, že sme povolaní milovať Ho celým svojím bytím, vo všetkých aspektoch nášho života a s úplnou oddanosťou. Druhé prikázanie – milovať blížneho ako seba samého – je rovnako dôležité. Naša láska k Bohu sa prejavuje aj v našej láske a starostlivosti o druhých. Milovať blížneho ako seba samého znamená byť ochotný preukázať súcit, pomoc, ochotu a starostlivosť voči ostatným. Je to vyjadrenie lásky voči blížnym, ktorej by sme mali byť oddaní, a ktorá by mala byť základom našich životov podobne ako naša láska k Bohu. 

Tieto dve prikázania sú úzko prepojené. Náš vzťah s Bohom a náš vzťah s druhými by nemali byť oddelené, ale navzájom sa ovplyvňovať a dopĺňať. Keď milujeme Boha a prijímame Jeho lásku, sme povolaní prejavovať túto lásku aj voči druhým. A naopak, keď milujeme a prejavujeme lásku voči blížnym, vyjadrujeme aj našu lásku k Bohu. 

„Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo.“ 

1. list Jána 3:18

Je kľúčové si uvedomiť dôležitosť prejavu lásky prostredníctvom konkrétnych skutkov a konania, ktoré je pravdovravné. Ježiš nám ukázal lásku svojím životom a obetnou smrťou na kríži. Môžeme sa učiť, že ak nám Boh preukazuje svoju lásku, my by sme tiež mali prejavovať lásku k Bohu a ľuďom. To, čo od Neho dostávame, dávať ďalej. 

Preto, keď hovoríme o láske k Bohu a ľuďom, nemali by sme sa uspokojiť iba s prázdnymi slovami a vyhláseniami. Skutočná láska je viditeľná v našom konaní voči ostatným. Pravá láska nie je iba slovným vyjadrením, ale prejavuje sa v skutkoch, ktoré pramenia z opravdivého srdca. Skutočná láska je taktiež ochotou obetovať svoj čas a energiu pre dobro iných bez toho, aby očakávala niečo na oplátku.

Týmto nechcem znieť zákonnícky alebo že naša viera a spása závisia od našich skutkov a niekde v nebi si robia čiarky za naše dobré skutky, ale snažím sa povedať, že nemožno milovať a zároveň lásku neprejavovať. Nemôžeš nemilovať a neprejavovať to. Naša aktivita aj pasivita kričia. A je len na nás, čo kričíme medzi ľuďmi. Lebo pasivita je tiež aktivita, len neuskutočnená. Máme sa snažiť byť lásky činnými, pomáhať druhým, byť milosrdní a prejavovať súcit a pochopenie. Neuskutočnený prejav lásky je dôkazom nelásky. 

Slovo „opravdivo“ nás upozorňuje na potrebu, aby naše konanie bolo v súlade s našimi slovami. Naše činy by mali odrážať pravdivé vnútro a záväzok pre lásku. Skutky vyjadrujúce lásku by nemali byť povrchné, ale autentické a oddané. Táto séria by sa vyhla svojmu zámeru, ak by jej výstupom bolo, že lásku budeme prejavovať ľuďom povrchne bez toho, aby sme ju mali v srdci. Určite odporúčam najprv si naplniť srdce láskou. Ako? Pýtaj si ju od Boha. A ver mi, že keď ti ju dá do srdca, nebude možné ju nerozdávať ďalej. Nebudeš schopný ju ty sám zadržať v sebe. A tieto skutky lásky budú radosť a nie trápenie. Lebo podobne ako sa spomína v liste Jakuba v tretej kapitole, ide o to, čím si plníš srdce. 

Takže, táto výzva nás povzbudzuje, aby sme v kresťanskom živote nezostali iba pri slovách a rečiach, ale aby sme lásku prejavovali konkrétnymi skutkami a s úprimnosťou. Láska, ktorú preukazujeme iným, by mala byť pravdivá, úprimná a obetavá, podobná láske, ktorú sme prijali od Boha. Tu by som nás rada zavolala do toho, aby sme sa stali nástrojmi Božej lásky vo svete a aby sme prostredníctvom našich skutkov prejavovali lásku k Bohu a blížnym. Aby sme sa stali deťmi svetla. 

„Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; skúmajte, čo je milé Pánovi.“ 

List Efezským 5:9 – 10

Slúžiť najmenšiemu

„Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili!“  

Matúš 25:45

Začala by som otázkou, ktorú som si raz položila. Veľmi sa ma dotkla a stále je pre mňa provokujúcou, konfrontačnou – a to len a len v dobrom: Kedy som neslúžila Pánovi, lebo som neslúžila najmenšiemu? 

Je to dôležitá výzva kresťanom, ktorá nám pripomína, že Boh je prítomný v každom človeku, najmä v tých, ktorí sú chudobní, opustení a prehliadaní. Zdôrazňuje dôležitosť lásky a starostlivosti voči najzraniteľnejším členom našej spoločnosti. Keď sa staráme o tých, ktorí sú v núdzi, je to, akoby sme sa starali o samotného Ježiša.

Je možno zvláštne si predstaviť, že v tých ľuďoch môžeme vidieť Ježiša. On predsa je Boh, najvyšší a najmocnejší, tvorca života, pravda a cesta… On nemôže byť ten pán bez domova, čo spí na rohu ulice, On nie je pani z Luníka IX, Jeho určite nemôžeme vidieť v tom opustenom spolužiakovi, ktorého nikto nemá rád, On určite nie je… ale je. Tak ako ty veríš, že Boh je stále s tebou, tak je aj s každým jedným človekom. On je pri tom pánovi tam na zemi, On je pri pani a jej deťoch, On je pri spolužiakovi, keď je úplne sám… otázkou je, kde sme my a či sme ochotní byť tam s nimi. 

Ježiš nás učí, že naše konanie voči najmenším a najzraniteľnejším je zároveň konaním voči Nemu. Aby sme mali súcit a starostlivosť voči tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Máme sa snažiť preukazovať lásku skutkami, ako je poskytovanie jedla, pitia, oblečenia, prístrešia, ale aj zastavenie sa a naslúchanie druhému človeku. Môže to byť aj tým, že vnímame potreby ľudí okolo nás a chceme im ich naplniť. Naše konanie má veľký význam a vie ovplyvňovať životy iných. Preto máme byť empatickí, zdvíhať a podporovať tých, ktorí sú v núdzi, pretože v nich sa stretávame s Kristom. Keď sme ochotní prísť na pomoc najmenším, nachádzame Boha, prejavujeme Božiu lásku a napĺňame Božie kráľovstvo na zemi. 

Otázky na premýšľanie

 1. Existujú konkrétne biblické verše alebo príbehy, ktoré ťa inšpirujú k tomu, aby si pomáhal ľuďom bez domova? Ak áno, ktoré a prečo?
 2. V Biblii sa kladie veľký dôraz na súcit a starostlivosť. Ako môžu tieto zásady usmerniť náš prístup k pomoci ľuďom bez domova?
 3. Ako možno koncept „lásky k blížnemu“ alebo „milovať svojho blížneho ako seba samého“ z Biblie prakticky aplikovať na pomoc ľuďom bez domova?
 4. Biblia nás vyzýva, aby sme poskytovali pohostinnosť a starostlivosť cudzincom. Ako môžeme túto pohostinnosť rozšíriť na ľudí bez domova v našich komunitách?
 5. Čo hovorí Biblia o tom, že je dôležité nesúdiť a neodsudzovať ľudí bez domova, a ako sa môžeme vyhnúť vytváraniu domnienok alebo súdeniu?

Charity a neziskové organizácie

Tu je niekoľko charít a neziskových organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú pomoci bezdomovcom (zoznam nie je úplný): 

 • Centrum pre rodinu – Zameriava sa na pomoc rodinám v núdzi, vrátane bezdomovcov. Poskytuje ubytovanie, stravu, poradenstvo a podporu pri hľadaní zamestnania.  
 • Dobrý anjel – Nezisková organizácia, ktorá pomáha jednotlivcom a rodinám v ťažkej životnej situácii, vrátane bezdomovcov. Sprostredkováva materiálnu pomoc a poskytuje rôzne formy podpory.
 • Depaul Slovensko je nezisková organizácia, ktorá poskytuje ubytovanie, stravu, sociálne poradenstvo a ďalšie služby ľuďom bez domova v Bratislave a Košiciach. Jej cieľom je pomôcť im nájsť si stabilné bývanie a zmysluplnú prácu.
 • Adoptujte si posteľ – DePaul ponúka možnosť „adoptovania si“ postele. Za príspevok 9 – 29 eur mesačne tak môžete sponzorovať posteľ v nocľahárni či útulkoch, kde nájdu ľudia bez domova teplé a bezpečné miesto na strávenie noci. 
 • OZ Stopa je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá prevenciou a riešením problémov bezdomovectva v Trnave a okolí. Ponúka ubytovanie v nízkoprahovom centre, sociálnu prácu na ulici, terénnu sociálnu prácu, právnu pomoc a vzdelávanie.
 • OZ Vagus je nezisková organizácia, ktorá sa venuje ľuďom bez domova v Bratislave. Poskytuje im terénnu sociálnu prácu, zdravotnú starostlivosť, hygienické služby, oblečenie a obuv, stravu a psychologickú podporu.
 • OZ Proti prúdu je nezisková organizácia, ktorá sa snaží zlepšiť situáciu ľudí bez domova v Bratislave. Vydáva časopis Nota bene, ktorý predávajú ľudia bez domova ako spôsob získania príjmu. Okrem toho ponúka sociálne poradenstvo, vzdelávanie a kultúrne aktivity. 
 • Slovenská katolícka charita sa snaží pomáhať najzraniteľnejším skupinám a ponúka im materiálnu, emocionálnu a duchovnú podporu, aby zlepšila ich životné podmienky a poskytla im nádej a dôstojnosť.
 • Človek v ohrození je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na humanitárnu a rozvojovú pomoc, vzdelávanie a ochranu ľudských práv. V oblasti pomoci bezdomovcom spolupracuje s organizáciami Depaul Slovensko a OZ Vagus a podporuje ich projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok ľudí bez domova.
 • OZ Prima je nezisková organizácia, ktorá sa venuje prevencii a riešeniu problémov bezdomovectva v Nitre a okolí. Ponúka ubytovanie v nízkoprahovom centre, sociálnu prácu na ulici, sociálne poradenstvo, právnu pomoc a vzdelávanie.
 • Nezisková organizácia Dom charity sv. Rafaela s pôsobiskom v Nitre poskytuje základné potreby, bezpečné ubytovanie a sociálnu podporu a poradenstvo ľuďom bez domova.
 • OZ Útočište (Samaritán) ako nezisková organizácia poskytuje v Košiciach šatstvo, hygienickú starostlivosť a výdaj jedla ľuďom bez domova.
 • Kresťania v meste – realizujú verejno-prospešné a charitatívne projekty.

V ďalšom článku mám pre vás niekoľko tipov, ako môžete pomôcť prakticky sami alebo aj s vašou skupinkou alebo mládežou.

Táto séria vznikla vo forme záverečnej práce v Škole pre pracovníkov s mládežou v roku 2023.

Fotografia: Austin Kehmeier/Unsplash