Valentín je tak trochu komerčný sviatok, ktorý môže na nezaľúbených alebo nezadaných mladých ľudí mať tendenciu pôsobiť až depresívne. Ale zároveň môže byť príležitosťou učiť našich mládežníkov o láske, milovaní blížneho, a to aj expresívnym spôsobom, v zmysle, že sa to učíme vyjadrovať.

Či bude vaša mládež osobne alebo online, dúfame, že vám tieto nápady pomôžu pripraviť skvelú mládež alebo dorast, z ktorého budú vaši mládežníci odchádzať s pocitom, že sú poznaní a milovaní svojimi bratmi a sestrami rovnako ako Kristom.

Atmosféra

Či už sa stretnete naživo alebo online, daj svojim mládežníkom výzvu: majú na mládež prísť vo svojom najlepšom valentínskom outfite. Či už to znamená staviť na „tradičné“ farby alebo doniesť niečo, čo pre nich predstavuje lásku. Každému daj pri príchode do miestnosti papierik (napr. nalepovací v tvare srdca) a v úvode každého vyzvi, aby napísal meno človeka, ktorý túto úlohu splnil najlepšie. Výherca súťaže s najväčším počtom hlasov by mal, samozrejme, dostať aj sladkú odmenu!

Ak sa stretnete online na zoome, môžete si urobiť aj súťaž o najlepšie virtuálne valentínske pozadie. Potom vyvolávaj mená mládežníkov a ostatní môžu hlasovať tak, že ako reakciu dajú srdiečko?

Nezabudni na príjemnú hudbu. Na Spotify aj YouTube nájdeš mnoho playlistov so skvelými piesňami.

Ten najlepší darček

Mládežníkov rozdeľ do menších skupiniek (v online priestore do break out rooms). Každá skupinka dostane papier (alebo si otvoria stránku, kde môžu všetci kresliť, napr. sketchtogether) a ich úlohou je za 5 minút vymyslieť najlepší spôsob, ktorým by preukázali lásku. Nech si predstavia, že majú neobmedzený rozpočet a fantázii sa medze nekladú! Môže to byť darček, výlet, stretnutie s celebritou, nový dom alebo niečo úplne iné. Čím kreatívnejšie, tým lepšie! Po 5 minútach má každá skupina minútu na to, aby svoj projekt predstavili ostatným. Na konci môžete hlasovať za najlepší nápad.

Valentínky

Offline: Pripravte farebné A4 papiere a špendlíky, ktorými si ich mládežníci pripnú na chrbát. Vyhraďte v programe 10 minút, počas ktorých môžu chodiť po miestnosti s perom v ruke, zastaviť sa pri niekom a na chrbát mu napísať dobrorečenie, žehnanie, či čo si na danom človeku úprimne vážia a aký je. Vy ako vedúci buďte pripravení ísť za ľuďmi, ktorí sú možno nepovšimnutí. Táto aktivita však trvá po zvyšok večera aj po skončení programu a až doma si môžu papiere z chrbta zvesiť a prečítať, čo je na nich napísané.

Online: Vyhraďte v programe aj na zoome čas na túto aktivitu a píšte si súkromné správy v chate.

Milovaní

Je veľmi dôležité, aby sa vaši mládežníci necítili byť milovaní iba vami alebo ľuďmi všeobecne, ale hlavne milovaní Pánom Bohom. Preto je kľúčové do ich pozornosti priniesť Božie slovo, ale aj to môžeme urobiť zaujímavým spôsobom. Pripravili sme pre vás texty zo Starej a Novej zmluvy, ktoré hovoria o Božej láske k nám. Pripravenú grafiku si dopredu vytlač na tvrdý papier, mládežníci si veršíky vytiahnu a poprípade ich môžete rozdeliť do skupiniek, kde by si veršíky navzájom prečítali a zdieľali sa o nich.

 1. Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. (Jeremiáš 31:3)
 2. Lebo lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly! (Ozeáš 6:6)
 3. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou a svojho blížneho ako seba samého! (Matúš 22:37, 39)
 4. Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. (Matúš 24:12 – 13)
 5. Ale vám, ktorí počúvate hovorím: Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! (Lukáš 6:27 – 28)
 6. Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im. Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? (Lukáš 6:31 – 32)
 7. Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi. (Príslovia 3:3 – 4)
 8. Pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou. (Izaiáš 43:4)
 9. Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí, obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. (Žalospevy 3:22 – 24)
 10. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci. (Ján 13:34 – 35)
 11. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach, skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte mdlí boli, v príhodný čas umrel za bezbožných. (Rimanom 5:5 – 6)
 12. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. (Rimanom 5:8)
 13. Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život ani anjeli ani kniežatstvá ani prítomnosť ani budúcnosť ani mocnosti ani vysokosť ani hlbokosť ani nijaké iné stvorenstvá nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši, našom Pánovi. (Rimanom 8:38 – 39)
 14. Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridržujte sa dobrého! Naklonení v bratskej láske predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúci, slúžte Pánovi. (Rimanom 12:9 – 11)
 15. A čo by som vedel aj prorokovať a znal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal, – nič nie som. (1. list Korintským 13:2)
 16. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevypína, nenadýma sa, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. (1. list Korintským 13:4 – 6)
 17. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. (1. list Korintským 13:13)
 18. Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou povoľovať telu, ale v láske slúžte si vospolok. (Galaťanom 5:13)
 19. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista. (Efežanom 1:4 – 5)
 20. Napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. (Efežanom 5:1 – 2)
 21. Naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ, radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. (Filipanom 2:2 – 4)
 22. Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je páskou dokonalosti. (Kološanom 3:13 – 14)
 23. A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. (Židom 10:24)
 24. Viďte, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa menovali dietkami Božími a nimi sme. Preto nás svet nezná, že nepoznal Jeho. (1 list Jánov 3:1)
 25. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a zná Boha. (1. list Jánov 4:7)
 26. V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal Svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. (1. list Jánov 4:10)
 27. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. (1. list Jánov 4:16)

V prílohe nájdeš tieto verše aj vo verzii na tlač. Verš potom môžu mládežníci použiť aj ako záložku alebo si ho nalepiť niekde, kde ho budú mať na očiach.

Ukážka

Skutky lásky

Jedna z krásnych a praktických vecí, ktoré môžete po mládeži spraviť, je ísť von a prakticky niekomu prejaviť lásku. Môžete to spraviť ako výzvu na celý ďalší týždeň alebo zájsť po stretnutí do Lidlu, nakúpiť kytičky kvetov a večer ich poroznášať pred dvere osamelých ľudí zo zboru. Praktickosti a fantázii sa medze nekladú. Len skúste dosiahnuť, aby táto myšlienka a pocit milovanosti presiahla za hranice vášho spoločenstva.

Veríme, že tieto nápady budú inšpiráciou pre teba a tvoj tím. Ak niečo z nich použijete, dajte nám vedieť na sociálnych sieťach alebo v komentároch.

Fotografia: Kyle Glenn/Unsplash