Mentoring, povzbudzovanie, koučing, rozhovory,… niekedy sa v tom trošku strácame, a preto by som ti rád priniesol definíciu a podrobnejší pohľad na túto problematiku podľa knihy Křestanský rádce – vztahy, které v životě potřebujete (Paul D. Stanley, J. Robert Clinton).

Keď premýšľaš o mentoringu, tak pravdepodobne máš v živote vedľa seba niekoho, do koho by si rád investoval, alebo hľadáš niekoho, kto by bol ochotný investovať do teba. Oproti koučingu je v mentorskom vzťahu naozaj dôležité to, aby mentor bol v konkrétnej oblasti, v ktorej mentoruje, zorientovaný.

Jednoduchšia definícia mentoringu znie:

Mentoring je vystrojovanie ďalších tým, že s nimi zdieľam Bohom dané zdroje.

Preto ak premýšľaš o mentoringu, opýtaj sa sám seba, čo sú zdroje, ktoré máš od Pána Boha a mohol by si ich zdieľať s inými?

Rozvinutejšie by sa to dalo povedať aj takto:

Mentoring je vytváranie vzťahu, v ktorom mentor, ktorý niečo vie a má určité skúsenosti, to niečo (múdrosť, informácie, skúsenosti, vhľad do situácie, vzťahy, postavenie,…) odovzdáva vo vhodnom čase a vhodným spôsobom mentorovanému, a tým prispieva k jeho rozvoju a zmocneniu.

Tieto kvality mentora proces mentorovania zosilňujú:

 1. Vidí v iných potenciál.
 2. Je trpezlivý a plný milosti v procese rastu mentorovaného.
 3. Vidí ďalšie možné kroky v raste mentorovaného, nechýba mu perspektíva.
 4. Má dary a schopnosti budovať iných.
 5. Poskytuje zdroje a rady.
 6. Slúži spolu s mentorovaným a pomáha mu rásť.

Predpokladom pre dobrý mentoringový vzťah sú tieto 3 kľúčové faktory:

1. Príťažlivosť

Záujem o mentoring by mal byť z oboch strán. Mentor je pre mentorovaného príťažlivý pre svoje schopnosti, vplyv, skúsenosti, hodnoty, vplyv, postavenie,… Mentorovaný je pre mentora príťažlivý svojím postojom a túžbou napredovať.

2. Vnímavosť a otvorenosť

Kľúčový je vnímavý duch a postoj mentorovaného, musí byť ochotný sa od mentora učiť.

3. Vykázateľnosť

Mentor by mal prevziať zodpovednosť za navodenie a udržanie vykázateľnosti medzi ním a mentorovaným. Pokiaľ obaja budú hovoriť o svojich očakávaniach a budú pravidelne hodnotiť svoj vzťah, samotný proces mentoringu bude posilnený.

Kategórie mentoringu

Mentoring by sme mohli rozdeliť do troch kategórii: intenzívny, príležitostný, pasívny.

Intenzívny mentoring

Intenzívny mentoring je zámerný, pravidelný a väčšinou začína po dohode mentora a mentorovaného. Mentor môže vychovávať napríklad v oblasti charakteru, alebo v chápaní duchovných vecí, či trénovať nejaké zručnosti.

Podľa funkcie mentoringu môže byť mentor v týchto troch rolách:

 • vychovávateľ (učeníka) – posilňuje mentorovaného v základoch nasledovania Krista;
 • duchovný sprievodca – poskytuje nasmerovanie a múdrosť pri rôznych otázkach, rozhodnutiach týkajúcich sa duchovného života a zrelosti;
 • tréner – motivuje, poskytuje pomoc pri riešení daných úloh, výziev.

Príležitostný mentoring

Príležitostný mentoring sa deje v konkrétnom čase a podľa základného smerovania môžeme mentora nazvať:

 • poradca – poskytuje radu v príhodnom čase;
 • učiteľ – pomáha v raste v konkrétnej oblasti, predmete;
 • patrón – poskytuje kariérne poradenstvo a ochranu vedúceho pri jeho postupe v rámci organizácie (otvára dvere).

Pasívny mentoring

Pasívny mentoring prebieha bez aktívneho zapojenia mentora, ktorým môže byť:

 • súčasný vzor – je živým, osobným vzorom pre život, službu či povolanie a inšpiruje k napodobňovaniu;
 • historický vzor – mentorom je v tomto prípade človek z minulosti, ktorý už nežije, ale jeho život nám je príkladom (napríklad Goerge Müller v oblasti viery a modlitby).

Skutočný príbeh

„Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, ako s ním hovoril a ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene.” Skutky 9, 26 – 27

Barnabáša by sme mohli nazvať Pavlovým mentorom. Zaručil sa za neho, pomohol mu „otvoriť dvere” k apoštolom do služby.

Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Dopočula sa o tom aj jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi sa pridal veľký zástup. Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Saula, a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok sa schádzali v tamojšej cirkvi a učili veľký zástup. V Antiochii po prvý raz učeníkov nazvali kresťanmi.” Skutky 11, 21 – 26

Vzťah Barnabáša k Pavlovi je krásny. Hneď ako videl príležitosť, kde by Pavol mohol byť užitočný, kde by mohli spolu slúžiť kresťanom, išiel pre Pavla a priviedol ho do Antiochie, kde spoločne slúžili v tamojšej cirkvi celý rok. Videl potenciál v Pavlovi, jeho obdarovanie, jeho vzdelanie a možnosť ďalšieho napredovania a rastu a poskytol mu miesto, kde ho mohol ešte lepšie vystrojovať.

Verím, že ti tieto vhľady pomôžu na tvojej ceste – či už ako mentorovi alebo ako mentorovanému. Potrebné je si uvedomiť, že mentor nezastupuje všetky roly naraz (vychovávateľ, poradca, učiteľ,…), ale mnoho ľudí je schopných vstúpiť do jednej alebo viacerých funkcií mentoringu.

Ak by si bol rád niekým mentorovaný, potrebuješ sa opýtať sám seba, čo je tou oblasťou, v ktorej potrebuješ mentoring a podľa toho vyhľadaj mentora.

Ak ti Pán Boh otvára dvere do mentorského vzťahu ako mentorovi a vidíš človeka, ktorému by si mohol poslúžiť svojimi skúsenosťami, schopnosťami, darmi, neváhaj sa stať jeho Barnabášom, buď iniciatívny.

Lebo Barnabáš (syn povzbudenia) urobil možno niečo prirodzené a pritom tak podstatné. A kto vie koľko Saulov čaká v cirkvi na svojho Barnabáša.

Kniha: Connecting – The mentoring relationships you need to succeed in life. Autori: Paul D. Stanley, J. Robert Clinton. Český preklad nesie názov: Křesťanský rádce – Vztahy, které v životě potřebujete.

Fotografia: Priscilla Du Preez/Unsplash