Môžem fajčiť? Môžem piť alkohol? Môžem ísť na diskotéku? Môžem si dať tetovanie? Môžem si obliecť takéto tričko?… V zozname podobných otázok by sme mohli pokračovať. Sú otázky, na ktoré nám Biblia dáva priame a jasné odpovede. A sú otázky, kde akoby sme sa pohybovali v hmle. Sekulárna kultúra má svoje vlastné pravidlá, ale ani medzi kresťanskými spoločenstvami nenachádzame zhodu. Ako sa v tom zorientovať?

V tejto časti si urobíme stručný teologický úvod do tejto témy. 

Zákonníctvo nás nedovedie do cieľa

Jeden prístup k týmto otázkam je zákonnícky (legalistický). Sú stanovené nejaké pravidlá (rodičmi, spoločenstvom a pod.) a ja ich jednoducho prijmem. Je možné, že tie pravidlá sú nastavené dobre, ale tiež je veľmi pravdepodobné, že tieto pravidlá nedokážu jednoznačne pokryť všetky aspekty života. Čo potom? 

Pri takomto prístupe je tiež možné, že nám uniká zmysel týchto pravidiel, a ak sa nám budú javiť ako nezmyselné, bude ťažké ich dodržiavať. Zároveň platí, že ak sa mi nejaké pravidlo nepáči a nie je dostatočne zdôvodnené, budem mať väčšiu tendenciu obchádzať ho. 

Teda zákonnícky prístup je síce pomerne ľahko čitateľný, ľahko sa v ňom orientuje, a možno pomerne dobre funguje pri malých deťoch, ale ukazuje sa ako úplne nedostatočný, ba priam škodlivý pri dospievajúcich mladých. 

Iný prístup je, že sa budeme najprv pýtať po zmysle vecí, a z toho potom odvodzujeme nejaké pravidlá pre svoj život.

Ja môžem všetko!

Biblia hovorí, že „Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť!“ (1K 6:12) a tiež „Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje.“ (1K 10:23)

Keď som chodil na strednú školu (čo už bolo veľmi dávno), tak dokonca aj moji neveriaci priatelia uznali, že tieto výroky Biblie dávajú zmysel. Prinieslo to tiež svieži pohľad na Bibliu a kresťanskú vieru. 

Tieto dve vety apoštola Pavla ukazujú, že kresťan nie je poviazaný zákonom, ale „je mu všetko dovolené“. Táto sloboda však nie je pre nás zámienkou, aby sme dávali priestor tomu, čo je morálne zlé (por. „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ G 5:13). Tiež by sme pri prejavovaní svojej slobody mali brať ohľad na tých, ktorých svedomie môže byť inak citlivé ako to naše. Pavel ich nazýva slabými (por. „Len dbajte, aby táto naša sloboda nebola na pohoršenie slabým.“ 1K 8:9).

Pri hlbšom štúdiu témy slobody v Biblii by sme zistili, že kresťanská sloboda znamená slobodu od hriechu a zároveň slobodu ku konaniu dobra. Nie je to teda nejaký abstraktný pojem slobody, sloboda bez hraníc, ale morálnym kompasom je Božia vôľa zjavená nám v Božom slove. Je to sloboda OD niečoho (hriechu) a sloboda KU niečomu (svätosti). 

Tri užitočné otázky

Vyššie spomenuté dve vety apoštola Pavla zároveň prinášajú tri otázky, ktoré si môžeme klásť a môžu nám tak uľahčiť naše rozhodovanie vo veciach, na ktoré Biblia nedáva priame a jasné odpovede: 

  1. Je mi to prospešné? Je to prospešné pre iných? (Je to mne alebo niekomu inému na škodu?)
  2. Ovláda ma to? (Som slobodný to neurobiť?)
  3. Buduje ma to?  (Napomáha to rastu môjho charakteru? Napomáha to rastu môjho duchovného života? Prospieva to môjmu zdraviu? Robí ma to lepším človekom? Alebo, naopak, ohrozuje to moju morálnu a ľudskú integritu?) 

Dve nesprávne otázky

Sú však aj dve nesprávne otázky, ktoré môžu zaznieť. Málokedy nahlas, ale takmer vždy v našej mysli. 

1. Koľko si môžem užiť, aby som ešte nezhrešil?

To je ako sa pýtať: Ako blízko k okraju priepasti môžem ísť, aby som nespadol? Je to zmysluplná otázka? Aká je správna otázka? Tiež táto otázka ukazuje, že v skutočnosti som ešte stále v zajatí zákonníctva (legalizmu) a mojou túžbou nie je nasledovať Pána Ježiša a podobať sa Mu, ale skôr si Ho nepohnevať. 

2. Budem spasený, ak fajčím alebo pijem? 

Nikto nie je spasený tým, či fajčí alebo pije. Abstinencia nás nedostane do neba. Otázka fajčenia či pitia alkoholu nie je otázka spasenia, ale otázka nasledovania Pána Ježiša. Možno práve v tvojom prípade môže mať úplná abstinencia od alkoholu svoje veľmi dobré dôvody. Pán Ježiš však nebol abstinent. Nájdeme však v Biblii príklad, že by bol Pán Ježiš opitý? 

Sloboda, pravidlá a evanjelium

Téma slobody a pravidiel je pre kresťana silno zakotvená v živote a diele Pána Ježiša. On je ten, kto nám prináša slobodu od hriechu. On nám dáva svojho Svätého Ducha, aby sme žili svätý život a každým dňom sa viac a viac podobali Jemu.

Zároveň je táto téma veľmi praktická a uchopiteľná aj pre ľudí, ktorí nenasledujú Pána Ježiša. Aj zo sekulárneho svetonázoru je veľmi ťažké namietať voči otázkam, ktoré priniesol apoštol Pavel. Môže sa okolo nich rozvinúť zaujímavá diskusia o tom, čo je skutočná sloboda, kde sú hranice našej slobody a pod.

Biblia nás neučí slepo nasledovať pravidlá, ale všetko skúmať! Nemáme ani prijať každú ponuku, ktorá k nám príde. Máme všetko prehodnotiť a držať sa toho dobrého. „Všetko skúmajte, dobrého sa držte!“ (1Tes 5:21)

Téma slobody a pravidiel sa môže stať skutočne evanjeliovou témou, keď poukážeme na skutočnú slobodu, ktorú máme ako Božie deti v Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Jocko Willink bol dôstojníkom SEALS, veliteľ taktickej jednotky Bruiser, najoceňovanejšej bojovej jednotky v Iraku. Ako svedok smrti svojich druhov v boji, vyjadril svoj postoj k životu týmito slovami:

„Chcem žiť ten najlepší život, aký viem. Tak vzdávam vďaku a česť svojim druhom, ktorí padli v boji. Vďaka nim tu teraz žijem a môžem robiť to čo robím.“

Toto jeho vyznanie ma inšpiruje hlbšie si uvedomiť, čo urobil pre mňa Pán Ježiš. Dovolím si vyznanie Jocka Willinka pozmeniť a predložiť ho aj tebe ako tvoje životné vyznanie:

„Chcem žiť ten najlepší život, aký viem. Tak vzdávam vďaku a česť svojmu Pánovi – Ježišovi, ktorý za mňa zomrel. Vďaka Nemu tu teraz žijem a môžem robiť to, čo robím.“

Otázky na zamyslenie

  1. Sú nejaké oblasti života, v ktorých nie si slobodný? (Nemusia to byť viditeľné závislosti, ale aj také nenápadné veci ako prehnaná závislosť od názorov iných ľudí.) 
  2. V akej oblasti svojho života potrebuješ vyslobodenie Pánom Ježišom?
  3. Chceš túto oblasť svojho života (tento hriech) odovzdať Pánovi Ježišovi? 

V druhej časti sa pozrieme na praktické otázky rozhodovania komplexnejším spôsobom.

Fotografia: Julia Filirovska/Pexels