Genezis pre každého je teologicky zamerané biblické štúdium, cez ktoré sa snažíme lepšie rozumieť posolstvu knihy Genezis pre pôvodných poslucháčov vo svojom historickom a kultúrnom kontexte. Základná otázka, ktorú si pri tom neustále kladieme, je: „Čo chcel autor pôvodne komunikovať primárnym čitateľom?“

V druhom videu sa snažíme rozmýšľať nad prvým veršom našej Biblie: „Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem.“ Ako sme videli v predošlom videu, každé jedno slovo v tejto básni stvorenia je plné významu. Čo nám autor Genezis odokrýva v týchto 7 slovách o Bohu a o jeho stvorení?

Otázky na diskusiu

  1. Ako máme rozumieť slová „na počiatku“?
  2. Čo znamená „bará“ (stvoriť) vo svojom pôvodnom kontexte? Ako sa to aplikuje v Genezis 1?
  3. V čom je dôležité, že stvoriteľ v Genezis 1 je „Elohim“ (obyčajné slovo „boh“) oproti „Yahveh“ (osobné meno izraelského Boha, Hospodin)?
  4. V čom je pohľad na stvorenie v Genezis iný, než pohľad okolitých národov na stvorenie? Čo to hovorí o Bohu a o iných bohoch?

Fotografia: Dominika Pokoraczká