Kamaráti, vieme, že vás čakajú prvé mládeže a dorasty v novom školskom roku. Dnes máme pre vás pripravenú mládež s icebreakrom, témou a otázkami na diskusiu. Budeme sa spoločne zamýšľať nad tým, aké rôzne „hlasy“ môžeme počuť a ako rozoznať, či sú to slová od Hospodina alebo niekoho iného.

Icebreaker

Kto to povedal? (15 minút)

Pomôcky: papiere, perá, časovač, zoznam výrokov

Jednoduchá aktivita, ktorá preverí znalosť biblických postáv a ich výrokov. Úlohou skupiniek alebo jednotlivcov je uhádnuť, kto povedal prečítaný výrok. Časový limit na jeden výrok je 20 sekúnd po jeho prečítaní. Ako pomôcku môžete súťažiacim povedať, či sa daný výrok nachádza v Starej alebo Novej zmluve. Svoje odpovede si skupinky alebo jednotlivci zapisujú na papier. Za správnu odpoveď dostavajú bod. Skupinka alebo jednotlivec s najväčším počtom bodov vyhráva. Pripravená je prezentácia a zoznam výrokov spolu s odpoveďami. Súťažiacich môžete upozorniť, že odpoveďou môže byť ozaj hocikto. Použitý bol evanjelický preklad.

Zoznam výrokov:

 1. Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej. Štefan (Sk 7,56)
 2. Poďme na pole. Kain (1M 4,8)
 3. Viem, že si žena krásna na pohľad. Abr(ah)ám (1M 12, 11)
 4. Zachráň sa, ide ti o život! Neobzeraj sa a nezastavuj sa v Okolí jordánskom, uteč na pohorie, aby si nezahynul. Anjel (1M 19,17)
 5. Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Ján Krstiteľ (Mt 3,7)
 6. Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa! dcéra Herodiady (Mt 14,8)
 7. Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. Jób (Jób 1, 21)
 8. Hospodin veľmi požehnal môjho pána, tak že sa vzmohol; dal mu ovce i dobytok, striebro, zlato, sluhov i služobnice, ťavy i oslov. Elíezer (1M 24, 35)
 9. Vôbec nezomriete… Had (1M 3,4)
 10. Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Ježiš (Mt 24,2)
 11. Ach, Pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslať. Mojžiš (2M 4, 13)
 12. Vráťte sa, dcéry moje, načo by ste šli so mnou. Noémi (Rút 1,11)
 13. Majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? Bohatý mládenec (Mt 19,16)
 14. Práve mi dcéra dokonala, ale poď, polož ruku na ňu a ožije. Jairos (Mt 9,18)
 15. Pane, dobre je nám tu. Peter (Mt 17,4)
 16. Či si Ty kráľ židovský? Pilát (Mt 27,11)
 17. Uvrhol si ma do hlbiny uprostred mora a obkľúčil ma prúd, všetky tvoje príboje a vlny cezo mňa sa prevalili. Jonáš (Jonáš 2,4)
 18. Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! Boh (Jer 1,7)

Téma

V dnešnej téme sa spoločne pozrieme na to, ako dobre rozoznávať, kto ku nám hovorí. Prečítame si niekoľko textov z Novej zmluvy a budeme hovoriť o tom, komu tento hlas patrí a aké sú toho príznaky.

Texty
 • 1Jn 4,6
 • Jn 16,13
 • Rim 8,6
 • Rim 9
 • 2Tim 3, 16
 • 1Jn 4,2
 • 1Tes 5,19

Uviesť príklad: V mysli počujem: “No, poriešil si. Bol to hriech, čo si spravil…”

V tejto chvíli to môže byť ešte hocikto, ale počúvajme, ako to pokračuje…

“Oh, ako si to mohol zopakovať znova to isté… taká hanba! Teraz sa musíš polepšiť a pracovať na sebe a keď už to nikdy nespravíš, potom sa budeš môcť vrátiť pred Pána Boha… len sa to musí najprv zlepšiť… Veď sa v Biblii píše, že tí, čo zhrešili nemajú slávu Božiu…”

Otázka: Čo si myslíte? Kto to hovoril? Citoval Bibliu, pozýval k náprave a polepšeniu… No napriek tomu, pozrime sa na to zblízka, aké sú možnosti? Koho to vlastne môžeme počuť?

Satan

Symtómy:

 • majster klamár – pracuje s polopravdami a klamstvami, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako pravda
 • cituje Písmo neúplne a vytrháva texty z kontextu, nedokončí, hovorí o hriechu, vynecháva časť evanjelia a spásy
 • strháva našu pozornosť z Krista a kríža a zameriava ju na naše vnútro – polepšenie, vnútorné problémy, vlastnú snahu – lebo vie, že sami nemáme šancu.
 • odvádza nás preč od faktu, že Ježiš je Pán!
 • prináša výčitky, obvinenia, hanbu, smrť, depresiu
 • posúva naše myslenie do rebelstva, k nepodriadeniu sa

Vráťme sa naspäť k nášmu príkladu. Počuli sme, začiatok je ten istý: “No, poriešil si. Bol to hriech, čo si spravil…”

Ale pokračuje to ďalej takto: “No nič, poďme pod kríž Pána Ježiša Krista, tam je odpustenie a riešenie, poďme za Ježišom, lebo on je riešenie, sám to nezvládneš. V Biblii sa píše, že tí, čo zhrešili nemajú slávu Božiu, ALE ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi!“ (Rim 3,23)

Počujete ten rozdiel?

Duch Svätý

Symptómy:

 • vždy hovorí PRAVDU a celú pravdu – Jn 16,13
 • prináša SLOBODU
 • prináša ŽIVOT a POKOJ – Rim 8,6
 • umŕtvuje telo
 • cituje Písmo v kontexte a plne
 • vždy vedie k tomu, že JEŽIŠ JE PÁN!
 • pracuje s milosťou a až z nej vychádzajúceho polepšenia sa
 • zameriava našu pozornosť na Krista a na Jeho kríž
 • jeho ovocím je ovocie Ducha – Gal 5
 • vedie k poslušnosti a podriadeniu sa
 • jeho ovocím nie je chaos, ale poriadok a pokoj

Existuje však ešte aj tretí hlas, na ktorý ste možno nemysleli a obviňovali z tých vecí diabla, ale pravdou je, že aj SARX má hlas!

Sarx

Symptómy:

 • najviac ho zaujíma pohodlie a komfort tela
 • vždy chce mať pravdu
 • jeho príznačnou vlastnosťou je PÝCHA
 • jeho ovocím je ovocie tela (Gal 5) – napr. nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky atď…

Posledným štvrtým hlasom je náš hlas – ty. Ale je to skôr len taký komentátorský hlas, ktorý si usporadúva v hlave, čo sa deje, nemá nejaké výrazné príznačné charakteristiky.

Otázky na diskusiu

 1. Čo nové/zaujímavé si sa pri tejto téme dozvedel?
 2. Čo konkrétne môžeš robiť, aby si vedel rozoznať, kto k tebe hovorí?
 3. Aké kroky môžeš spraviť v budúcnosti?

Fotografia: Burst/Pexels