Chceli by sme vám poskytnúť nástroje na to, aby ste sa mohli spolu ako spoločenstvo postiť.

Všimli ste si niekedy, ako myseľ, duša, srdce a telo spolupracujú? Ak trpí vaše duševné zdravie, trpí aj vaše fyzické zdravie. Keď sa vaša aktivita zníži, uvedomíte si, že váš mozog je v hmle. Ak sa zhorší vaše duchovné zdravie, vaše emócie budú tiež hocijaké.

Duševné, fyzické a emocionálne zdravie zohráva veľkú úlohu aj vo vašom duchovnom zdraví.  Nie sú len spojené, sú navzájom poprepájané. Vaše telo, myseľ a duch sú hlboko prepojené. Znamená to, že prostredníctvom telesnej disciplíny môžeme zažiť duchovný prielom. Ak sa chcete cítiť lepšie po fyzickej, duševnej a duchovnej stránke, pozývame vás na zážitok, ktorý vám zmení život a hlboko ovplyvní celú vašu bytosť. Aký? Volá sa pôst.

Tieto Danielovské pôstne zamyslenia od For Ministry Resources sú navrhnuté tak, aby pomohli vašim mládežníkom spoznať skutočný význam pôstu. Originálny materiál nájdeš tu:

a tu nájdeš preložený materiál do slovenčiny!

Prečo je dôležité, aby sa cirkev postila?

1. Prečo sa postíme?

Pôst nie je iba o jedle, je to o tom, na čo sa zameriame. Pôst je duchovná disciplína, ktorá nás má hlbšie spojiť s Bohom. Zahŕňa to, že sa vzdáme niečoho fyzického (napr. upokojujúceho jedla) kvôli niečomu duchovnému (napr. čerstvému naplneniu Božím Duchom). Pomôže vášmu spoločenstvu prísť bližšie k Bohu aj k sebe navzájom.

2. Pôst sa očakáva

Pôst nie je nejakým exkluzívnym rituálom pre výnimočne zbožných, je to skôr spôsob života pre všetkých učeníkov – vrátane vás. V Matúšovi 16 Ježiš začína svoje vyhlásenie jednoduchou vetou. Začína takto: „Keď sa postíte…“ Nehovorí: „Ak sa budete postiť…“ Namiesto toho hovorí: „KEĎ sa postíte.“ Podľa Ježiša sa pôst očakáva. Je to dôležitá súčasť nášho životného štýlu kresťana. Je to jednoducho niečo, čo kresťania robia – nie niečo, o čom by ich potreboval presviedčať.

3. Pôst nám pomáha očistiť sa

V prvej kapitole knihy Daniel ponúknu Danielovi jedlo, ktoré je úplne v rozpore s prikázaniami o kóšer jedle v židovskom Písme. Preto slušne požiada, aby ho nemusel jesť. Daniel 1:9 to rozvíja: „Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré píjaval kráľ.

Pravdepodobne vám nikdy neponúknu nečisté jedlo, ktoré požehnala babylonská bohyňa. Avšak kultúra sa vás neustále snaží zviesť na babylonské správanie. Neustále vás nabáda, aby ste sa „poškvrnili“ návykovými látkami, honbou za blahobytom, sebeckými ambíciami a napokon, hľadaním zmyslu na nesprávnych miestach. Rozhodnite sa rovnako ako Daniel. Nepoškvrňujte sa kultúrnymi cukrovinkami. Plávajte proti kultúrnemu prúdu. S úctou odmietnite všetko, čo sa môže postaviť medzi Boha a vás.

4. Pôst koriguje náš zámer

Pôst je mocný, lebo ovplyvňuje to, na čo sme zameraní. Pôstom Bohu vyjadrujete, že to s vašou modlitbou myslíte vážne. Modlitba je olejom vášho pôstu – dovoľte, aby váš pôst zapálila. Bez modlitby je pôst iba diétou. Keď sa postíte, modlite sa s očakávaním. Božie vyslobodenie môže byť na druhej strane vášho odovzdania sa.

5. Pôst prináša naplnenie

V pôste ide o to, že náš fyzický hlad nahradíme hladom duchovným. Existuje mocný biblický text, ktorý hovorí o výsledku duchovného hladu ako o požehnaní. V Matúšovi 5,6 Ježiš učí: „Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“ Keď budete hladní po spravodlivosti, budete nasýtení a naplnení.

Fotografia: Sheraz Shaikh/Unsplash