V Biblii čítame o ľuďoch, ktorí si svojimi životmi, skutkami a rozhodnutiami zaslúžili prestížne ocenenie „Hrdinovia viery“. Sú to mužovia a ženy, ktorí sa nebáli byť iní, ktorých si Boh použil na rôzne veľké veci, a od ktorých sa toho môžeme veľa naučiť. Ich zoznam si môžeme prečítať v Liste Židom, v 11. kapitole. Odtiaľ budeme tiež čerpať inšpiráciu na túto sériu článkov.

Čo je viera?

V tej jednej kapitole, Židom 11, je slovo „viera“ použité 24-krát. Text jasne hovorí, že každý z našich hrdinov dokázal veľké veci, lebo mal vieru. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu (Žid 11:6). Viera musí byť základom našich životov a našich služieb. 

Čo je ale viera? Viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeja, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia (Žid 11:1). Viera, skutočná viera, nie je len niečo, v čo dúfame, že je pravda, alebo že sa stane. Viera je presvedčenie. Presvedčenie a istota v niečo, čo sme síce nevideli, ale vieme, že je pravda. V prvom rade ide o vieru v evanjelium, v tú dobrú správu o Kristovi. O Jeho zázračnom počatí, bezhriešnom živote, smrti, vzkriesení, nanebovstúpení a Jeho budúcom návrate v sláve Svojho Otca. Táto viera zachraňuje a dáva večný život. 

Každodenná viera dáva podstatu nášmu životu tu na zemi.

V druhom rade ide o každodennú vieru vo veciach života. Kým zachraňujúca viera dáva život večný, táto každodenná viera dáva podstatu nášmu životu tu na zemi. Je založená na poznaní Boha a dôvere v Jeho charakter. Nie vždy nám veci dávajú zmysel, niekedy vôbec nerozumieme Božím zámerom, prečo sa deje, čo sa deje, ale aj tak máme vieru. Lebo chodíme vierou a nie videním.“ (2. Kor 5:7). Práve táto viera odlišuje aj dnešných „hrdinov viery“ od ostatných veriacich. 

Nezostáva sama

Skutočná viera ale nikdy nezostane sama. Skutočnú vieru vždy sprevádzajú skutky. Lebo strom sa pozná po ovocí (Matúš 12:33) a Jakub tiež vo svojom liste píše o Abrahámovi (Jakub 2:22): „Vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov.” A tak, hrdinovia viery mali veľkú vieru, ale boli to ich skutky, ktoré tú vieru dokázali a urobili ju viditeľnú pre ľudí naokolo. 

Sú naše rozhodnutia a činy postavené na základe viery, ktorú máme v Boha a Jeho charakter, alebo sú postavené na rozpadajúcom sa základe našich schopností a našej múdrosti?

Dokazujú naše skutky našu vieru, alebo skôr ukazujú jej opak? Sú naše rozhodnutia a činy postavené na základe viery, ktorú máme v Boha a Jeho charakter, alebo sú postavené na rozpadajúcom sa základe našich schopností a našej múdrosti? Ako môžeme našu vieru v Boha posilniť? Viera a dôvera sa buduje viacerými spôsobmi:

  1. Zo začiatku, alebo do určitej miery, môže byť dôvera založená na svedectve niekoho iného. Biblia je plná svedectiev o tom, čo Boh spravil, aký je a ako dokázal svoju dôveryhodnosť. Čítajme si Bibliu, vyhľadávajme si tie príbehy a skúmajme, čo o Bohu hovorili ľudia.
  2. Dôveru tiež budujeme na základe poznaného charakteru druhej osoby. Zase, čítajme Bibliu, ale tentokrát hľadajme, čo o sebe hovorí sám Boh. Aký je?
  3. Čo ale dôveru asi buduje najviac, sú spoločné skúsenosti a zážitky. Čo si ty osobne zažil s Bohom? Kde, ako a kedy sa dokázal v tvojom živote? Ako vstúpil do situácie, v ktorej si už nevidel východisko a postaral sa o všetko lepšie, než si si vôbec vedel predstaviť? Budujme našu dôveru v Boha na už prežitých skúsenostiach.

Dôvera v Boha

A tak, na základe toho, čo o Bohu hovoria iní, čo o sebe hovorí On sám a aké máme s ním skúsenosti, čo nám bráni mať v ňom plnú dôveru? A ak máme tú dôveru, čo nám bráni na nej stavať náš život cez skutky a rozhodnutia? Možno strach z neistoty, strach zo zlyhania, neochota vzdať sa niečoho a obetovať to Bohu, alebo názory iných. Nech to je ale čokoľvek, Bohu sa vždy oplatí dôverovať, lebo On nielen rozumie našim ťažkostiam a okolnostiam, ale má ich aj pod kontrolou. On vie, čo je najlepšie a ako mu môžeme prinášať najviac slávy a chvály. 

Nebude to ľahké a možno ani príjemné, ale veriť Bohu, skutočne veriť, stojí za to.

Možno je pre teba tažké Bohu dôverovať so všetkým a vo všetkom. Začni jednou vecou. Daj Bohu príležitosť sa dokázať. Nebude to ľahké a možno ani príjemné, ale veriť Bohu, skutočne veriť, stojí za to.

List Židom 11. kapitola nám približuje niekoľko príbehov, kedy ľudia verili Bohu a malo to veľký vplyv. V nasledujúcich článkoch tejto série sa budeme učiť z príkladov týchto ľudí. Ako oni žili svoju vieru a čo si z toho môžeme konkrétne zobrať do našich osobných životov a služieb. Všetko ale stojí na základe viery a dôvery v Boha. A tak ako oni, aj my, služobníci Boží, majme vieru, ktorá je dokázaná našimi životmi, skutkami a rozhodnutiami. 

Fotografia: Unsplash/Patrick Fore