Hlavná téma: Vedení ku vzťahu

Biblický text: 2. kniha Samuelova 7 a 1. kniha Kráľov 3 – 8:11  

Úvod k téme

Minule sme boli svedkami Božej veľkej záchrany svojho vyvolaného národa – Boh vyviedol Izrael z otroctva a priviedol ich k samému sebe, aby mu patrili, aby ho poznali a milovali ho a aby mu slúžili, aby boli jeho. Boh prišiel bývať do svätostánku uprostred izraelského tábora, aby svoj ľud viedol na ich ceste do Zasľúbenej zeme.

Štúdium textu

Úvod k textu: Po štyridsiatich rokov blúdenia po púšti a po tom, ako celá jedna generácia zomrela, kvôli ich nedôvere, že Boh vie, čo robí a má veci pod kontrolou, izraelský národ nakoniec pod vedením Jozuu prišiel do Zasľúbenej zeme. Po tom, ako Jozua zomrel, ale nastalo obdobie temna, ľudia akoby úplne zabudli, čo Boh pre ich národ urobil (Sudcov 2:8 – 10), počas obdobia sudcov Boh posielal Izraelu vždy nového sudcu, aby im pripomenul Boha, no akonáhle tento sudca zomrel, ľud okamžite zabudol a začal uctievať iných Bohov.

Spoločne čítajte text: Sudcov 21:25

Izrael si vyžiadal kráľa a zvolili si Saula, ale on nebol kráľ podľa Božieho srdca. Boh poveril Dávida, aby viedol jeho národ.

Otázky a diskusia

2. kniha Samuelova 7:1 – 6, 12 – 17

 • Čo tu Boh sľubuje a komu?
 • Ako to súvisí so sľubmi, ktoré už Boh Izraelu dal?
 • Ak ich porovnáme so sľubmi, ktoré dal Abrahámovi a Mojžišovi, v čom sú tie sľuby rovnaké a v čom sú iné? Čo je nové v sľuboch, ktoré dal Boh Dávidovi?

Teraz sa presunieme o generáciu ďalej, k Dávidovmu synovi, Šalamúnovi. Prečítame si o tom, aké bolo jeho kráľovstvo.

1. kniha Kráľov 3:3 – 15, 4:20 – 35

 • Aký to bol podľa vás pocit žiť v Šalamúnovom kráľovstve a prečo?

1. kniha Kráľov 6:1, 20 – 22, 28 – 30, 8:1 – 11

 • Aký máte pocit z toho, čo sme si práve prečítali v kontexte príbehu celej Biblie, ako sme si ju doteraz čítali?
 • Čo to pre Izrael znamená, že Boh má svoj “dom”?
 • V čom je to upgrade od konca Exodu, keď Božia sláva zostúpila na svätostánok na púšti?

Záver a aplikácia

 1. Ktoré zo sľubov, ktoré Boh Izraelu zasľúbil, sú v Šalamúnovom kráľovstve naplnené?
 2. Čo je kľúčom k naplneniu Božích zasľúbení podľa textov, ktoré sme si dnes čítali?
 3. Ako sa vyvíja vzťah Boha a človeka?
 4. Ako sú na tom srdcia ľudí v izraelskom národe?
 5. Čo sa z dnešného textu máme naučiť o tom, ako môžeme mať vzťah s Bohom a o tom, ako budú naplnené jeho zasľúbenia?

Zhrnutie

V dnešnom texte sme videli, že Boží ľud potrebuje kráľa, ktorý ich bude viesť v ich poznaní a podriadení sa Bohu – keď funguje vzťah medzi človekom a Bohom tak ako má, ostatné vzťahy idú tiež, ak človek však na Boha zabudne, ničia sa aj vzťahy s ľuďmi a so svetom okolo. Šalamún je príkladom toho ako dobrý kráľ vytvára pre Boha priestor v živote svojho ľudu – Šalamún postavil Bohu dom, aby Boh už večne prebýval uprostred svojho ľudu. Pre náš vzťah s Bohom je kráľ absolútne kľúčový – preto Boh zasľúbil Dávidovi potomka, ktorý bude sedieť na tróne a spravodlivo vládnuť Božiemu ľudu naveky – presne takého kráľa potrebujeme. 

Fotografia: Barbora Marfoldiová